معاونین قبلی


تصویر نام و نام خانوادگی شروع انتصاب پایان انتصاب دکتر علی‌اصغر پیله‌ور 1384/07/18 1384/12/29 دکتر علی‌اکبر سلیمانیان 1385/05/08 1393/11/21 دکتر غلامحسین اکبری 1393/11/21 1394/10/12 دکتر امیدرضا دهقان 1394/10/12 1397/07/21 دکتر علی‌اکبر سلیمانیان 1397/07/21 ادامه دارد  

تصویر

نام و نام خانوادگی

شروع انتصاب

پایان انتصاب

فاقد عکس

دکتر علی‌اصغر پیله‌ور

1384/07/18

1384/12/29

فاقد عکس

دکتر علی‌اکبر سلیمانیان

1385/05/08

1393/11/21

فاقد عکس

دکتر غلامحسین اکبری

1393/11/21

1394/10/12

فاقد عکس

دکتر امیدرضا دهقان

1394/10/12

1397/07/21

فاقد عکس

دکتر علی‌اکبر سلیمانیان

1397/07/21

ادامه دارد
 

خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها