اعضای گروه رسیدگی به تخلفات پژوهشی


تصویر نام و نام خانوادگی سمت دکتر محمدرضا قربانی  رئیس گروه دکتر زهرا نیکخواه  دبیر گروه دکتر علی‌اکبر یحیی‌آبادی عضو گروه دکتر ابوالفضل نیازی مطلق عضو گروه دکتر موسی شاکری عضو گروه  

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

فاقد عکس

دکتر محمدرضا قربانی

 رئیس گروه

دکتر زهرا نیکخواه

 دبیر گروه

فاقد عکس

دکتر علی‌اکبر یحیی‌آبادی

عضو گروه

فاقد عکس

دکتر ابوالفضل نیازی مطلق

عضو گروه

فاقد عکس

دکتر موسی شاکری

عضو گروه

 


خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها