اعضاء کارگروه شاعا خراسان شمالی


  شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) – استان خراسان شمالی ریاست شبکه استانی: آقای دکتر سلیمانیان– معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد ریاست آزمایشگاه مرکزی شاعا : آقای دکتر محمدی رازی اعضای شبکه استانی  نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده  نماینده دانشگاه بجنورد آقای دکتر محمدی رازی دانشگاه کوثر   مجتمع آموزش عالی اسفراین   پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی   مجتمع آموزش عالی شیروان   آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد - دارالفنون   دانشگاه پیام نور بجنورد    
 
شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) – استان خراسان شمالی
ریاست شبکه استانی: آقای دکتر سلیمانیان– معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بجنورد
ریاست آزمایشگاه مرکزی شاعا : آقای دکتر محمدی رازی
اعضای شبکه استانی
 نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده  نماینده
دانشگاه بجنورد آقای دکتر محمدی رازی
دانشگاه کوثر  
مجتمع آموزش عالی اسفراین  
پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی  
مجتمع آموزش عالی شیروان  
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بجنورد - دارالفنون  
دانشگاه پیام نور بجنورد  
 

خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها