اطلاعات تماس با حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

سمت سازمانی: معاونت آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی :حسن سجادی 

مدرک تحصیلی:دکتری - مکانیک

شماره تماس مستقیم: 32201071

شماره تماس داخلی :1071

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی - اتاق 415

سمت سازمانی: کارشناس معاونت آموزشی و پژوهشی 

نام و نام خانوادگی  :سعید رخشا

مدرک تحصیلی: لیسانس - مهندسی صنایع

شماره تماس مستقیم: 32201072

شماره تماس داخلی :1072

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی - اتاق 414

سمت سازمانی: کارشناس کمیته ترفیعات و ارتقاء اعضای هیأت علمی  

نام و نام خانوادگی :مهدی اسحاقی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس - مهندسی کامپیوتر

شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۰۱۰۷۴

شماره تماس داخلی :۱۰۷۴

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - دبیرخانه کمیته ترفیعات و منتخب - اتاق ۴۰۸

 

  • کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی vcre@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.