نمایشگر یک مطلب

سمت سازمانی: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی :امیدرضا دهقان

مدرک تحصیلی:دکتری-ریاضی

شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۰۱072

شماره تماس داخلی :1072

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی - طبقه سوم - حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی